en|
GoLiveClip Sweden
en|

ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR GOCIETY SOLUTIONS

1. Definitioner
I de allmänna villkoren finns termer som har följande betydelse:
Gociety Solutions: Avsändare av dessa allmänna villkor är Gociety Solutions, ett privat aktiebolag hemmahörande i Leende, Nederländerna. Registrerade i handelskammarens handelsregister enligt COC nummer 56579659. Kontaktas på info@gocietysolutions.com och identifierbar genom V.A.T identifikationsnummer NL852196416b01
Företräds i Norden genom Adam Brännström Holding Group AB, privat aktiebolag, hemmahörande i Västerås, Sverige.
1.1. Kund: den fysiska person med vilken Gociety Solutions har upprättat eller avser att upprätta ett avtal med.
1.2. Tjänster: användning av applikationer, inklusive webbfunktioner, som erbjuds av Gociety Solutions, i kombination med GoLiveClip, inklusive:
a) användning av GoLivePhone applikationen, i kombination med GoLiveClip, genom vilken Gociety Solutions erbjuder aktivitetsmätning, fallskydd och falldetekteringstjänster.
b) användning av larmfunktionen som säkerställer att förvalda kontakter får ett larmmeddelande när GoLiveClip larmknapp används;
c) användning av GoLiveAssist applikationen med tillgång till information som samlas in av GoLivePhone applikationen i samarbete med GoLiveClip.
1.3. Produkt: GoLiveClip.
1.4. Parter: Gociety Solutions och kunden, tillsammans kallade parterna, som har ingått ett avtal.
1.5. Allmänna villkor: de nuvarande allmänna villkoren för Gociety Solutions AB.
1.6. Köpeavtal: det elektroniska avtal genom vilket Gociety Solutions förbinder sig att förse kunden med GoLiveClip, i utbyte mot en engångsbetalning av den köpeskilling som anges i köpeavtalet.
1.7. Serviceavtal: det elektroniska avtal genom vilket Gociety Solutions förbinder sig att förse kunden med de tjänster som är kopplade till användningen av GoLiveClip, i utbyte mot en månatlig ersättning som anges i serviceavtalet.
1.8. Licensavtal: det avtal genom vilket Gociety Solutions tillåter kunden att använda Gociety Solutions immateriella rättigheter i förhållande till GoLivePhone och GoLiveAssist applikationer, enligt vad som anges i licensavtalet och under de villkor som anges i licensavtalet.
1.9. Integritetspolicy: den policy genom vilken Gociety Solutions förbinder sig att behandla kundens personuppgifter endast under de villkor som anges i sekretesspolicyn. Sekretesspolicyn är en del av licensavtalet.
1.10. Avtal: något av avtalen mellan kunden och Gociety Solutions enligt definitionen ovan, nämligen köpeavtalet, serviceavtalet eller licensavtalet inklusive integritetspolicyn, tillsammans kallade avtalen, som är etablerade på distans, som en del av ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster och inom vilken, fram till den tidpunkt då parterna ingår avtalet/avtalen, all kommunikation sker genom fjärrkommunikation.

2. Tillämpning
2.1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av Gociety Solutions och för varje distansetablerat avtal mellan Gociety Solutions och kunden.
2.2. Innan avtalet etableras på distans kommer innehållet i dessa allmänna villkor att göras elektroniskt tillgängligt för kunden på ett sådant sätt att kunden enkelt kan spara texten på ett varaktigt datamedium. Om detta inte är möjligt, kommer Gociety Solutions att ange var de allmänna villkoren kan hittas elektroniskt och, på begäran, skicka de allmänna villkoren till kunden, antingen elektroniskt eller på annat sätt, utan kostnad.

3. Erbjudanden och fastställande av avtal
3.1. Erbjudanden som gjorts av Gociety Solutions är ej bindande, om inte annat uttryckligen anges.
3.2. Gociety Solutions baserar dessa erbjudanden på den information som tillhandahålls av eller för kundens räkning. Kunden kan inte härleda rättigheter från ett erbjudande som grundar sig på felaktig eller ofullständig information som tillhandahållits av eller för kundens räkning. All information om förväntade resultat och prestationer är vägledande och ej bindande.
3.3. Köpeavtalet upprättas när kunden beställer produkten i Gociety Solutions webbshop, eller köper den genom en annan form av försäljning från Gociety Solutions.
3.4. Serviceavtalet upprättas så snart serviceavtalet har godkänts på Gociety Solutions Hemsida online, där kunden registrerar sig för att använda tjänsten. Webbadressen till denna sida finns i den bipacksedel som medföljer produkten.
3.5. Licensavtalet är etablerat så snart kunden väljer knappen “Jag godkänner”, efter att ha hämtat GoLivePhone och GoLiveAssist program, och innan kunden använder dessa program. Licensavtalet kan också hittas på Gociety Solutions webbplats.
3.6. Integritetspolicyn upprättas genom att kryssa i en ruta, efter nedladdning av programmen GoLivePhone och GoLiveAssist, och innan kunden använder dessa program. Integritetspolicyn kan också hittas på Gociety Solutions webbplats.

4. Pris och betalning
4.1. Gociety Solutions har rätt att höja priserna på erbjudna produkter och tjänster utan att därförinnan meddela kunden.
4.2. Kunden kommer att betala Gociety Solutions köpeskillingen, enligt vad som anges i köpeavtalet, endast en gång.
4.3. När köpeavtalet har upprättats, kan kunden använda tjänsten gratis i en (1) månad. Efter denna initiala, betalfria månad kommer kunden att betala den överenskomna kompensationen för att använda tjänsterna som är länkade till GoLiveClip, varje månad.
4.4. I den mån inget annat har överenskommits, kommer ersättningen för tjänsten, enligt vad som anges i serviceavtalet, att betalas in via autogiro.
4.5. Andra betalningar som kunden är skyldig till Gociety Solutions, inklusive produktens inköpspris, måste betalas inom högst trettio (30) dagar.
4.6. För betalningar som inte har inkommit i tid, kan dröjsmålsränta tillkomma.
4.7. Kunden förbinder sig att kompensera eventuella indrivningsavgifter (inklusive kostnader för rättshjälp) som rimligen har gjorts av Gociety Solutions.

5. Utförande av tjänster
5.1. Gociety Solutions ger kunden möjlighet att ladda ner de program för GoLivePhone och GoLiveAssist som behövs för att använda tjänsterna i Google Play Store och Apple App Store. GoLivePhone-programmet kan bara laddas ned i Google Play Store.
5.2. Gociety Solutions kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra en elektronisk överföring av data, och garanterar en säker webbmiljö. Gociety Solutions vidtar lämpliga åtgärder för att säkra elektroniska betalningar som kunden gjort till Gociety Solutions.
5.3. Gociety Solutions kommer att behandla all personlig information som tillhandahålls av kunden i enlighet med gällande nationell och internationell lagstiftning om skydd av personuppgifter (GDPR), och i enlighet med sekretesspolicyn för Gociety Solutions.
5.4. Gociety Solutions kommer även att utföra sina skyldigheter enligt artiklarna 5.2 och 5.3 för tredje part som deltar i utförandet av dess tjänster.

6. Avbokning
6.1. De tjänster som anges i tjänsteavtalet kommer att tillhandahållas på obestämd tid, såvida inte serviceavtalet avslutas i förtid, genom att utöva de rättigheter som anges i artikel 6.2 eller 6.3.
6.2. Kunden kan säga upp serviceavtalet när som helst, utan att behöva ange någon anledning, genom att avsluta den direktdebitering som avses i artikel 4.4.
6.3. Gociety Solutions kan avsluta serviceavtalet när kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt licensavtalet, försätts i konkurs eller om kunden sätts under rekonstruktion.
6.4. Gociety Solutions kommer, på kundens begäran, att återlämna all information och dokumentation som den har till kunden vid uppsägningen av serviceavtalet. Personlig information som inte längre behövs för att utföra serviceavtalet, eller för utförande av tjänsten under den initiala månaden som nämns i artikel 4.3. kommer att raderas i enlighet med integritetspolicyn.

7. Leverans
7.1. Efter en godkänd order av produkten, kommer Gociety Solutions att skicka produkten inom trettio (30) dagar, till den adress som kunden har tillhandahållit.
7.2. Om leveransen är fördröjd, kommer kunden att underrättas om detta inom trettio (30) dagar efter att ha beviljat ordern. Kunden har då rätt att utan kostnad säga upp avtalet och har rätt till en eventuell kompensation i enlighet med artikel 11.
7.3. Vid uppsägning i enlighet med artikel 7.2. kommer Gociety Solutions att betala tillbaka köpeskillingen till kunden direkt.
7.4. Risken i samband med eventuell skada eller försvinnande av produkten ligger hos Gociety Solutions fram till leveranstillfället till kunden eller dennes representant om en sådan valts ut och aviserats till Gociety Solutions före leverans, såvida annat inte uttryckligen överenskommits.
7.5. Så snart kunden länkar GoLiveClip till GoLivePhone på det sätt som beskrivs i manualen (“parkoppling”), är produkten redo att användas. Så snart parkopplingen har ägt rum, går rätten till återkallande enligt artikel 8 förlorad.

8. Återkallande
8.1. Kunden har rätt att häva köpeavtalet utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar från den dag då kunden har mottagit GoLiveClip. Kunden måste anmäla Gociety Solutions detta beslut elektroniskt, med hjälp av det formulär som tillhandahålls av Gociety Solutions på deras hemsida.
8.2. Om kunden använder sin ångerrätt, måste denne skicka tillbaka GoLiveClip till Gociety Solutions inom den tidsram som anges i artikel 8.1. inklusive alla medföljande tillbehör och i dess ursprungliga skick och förpackning. Kunden måste betala alla kostnader i samband med retur av produkten.
8.3. När Gociety Solutions mottagit formuläret, kommer Gociety Solutions att skicka ett mottagningsbevis.
8.4. Under den tid som anges i artikel 8.1. kommer kunden att behandla GoLiveClip och dess förpackning med omsorg, och de kommer endast att använda GoLiveClip för att fastställa produktens karaktär, egenskaper och arbete. Termen är tänkt att ge kunden möjlighet att inspektera produkten på det sätt man skulle i en butik.
8.5. Kunden är ansvarig för eventuell minskning av produktens värde som orsakas av användning av produkten som överstiger den användning som anges i artikel 8.4.
8.6. När kunden använder återkallningsrättigheten kommer alla avtal mellan kunden och Gociety Solutions att avslutas lagligt.
8.7. Gociety Solutions kommer att returnera GoLiveClip till inköpspris samt eventuella leveranskostnader inom (14) fjorton dagar efter den dag då Gociety Solutions har fått kännedom om återkallandet samt den returnerade produkten.

9. Immateriell egendom
9.1. Produkten, liksom GoLivePhone och GoLiveAssist applikationer, skyddas av immateriella rättigheter som tillhör Gociety Solution och dess dotterbolag. Kunden är skyldig att respektera dessa rättigheter och får endast använda produkten och GoLivePhone och GoLiveAssist applikationer på det sätt som anges i avtalen.
9.2. De immateriella rättigheter som tillhör Gociety Solutions och som rör GoLivePhone och GoLiveAssist applikationer, såsom anges i licensavtalet, görs tillgängliga för kunden enligt de villkor som anges i licensenavtalet.

10. Reklamationer och garanti
10.1. Kunden måste informera Gociety Solutions om reklamationer avseende produkten elektroniskt, och inom skälig tid efter upptäckten av dessa klagomål, eller i vilket fall som helst inom två (2) veckor efter den dag då kunden upptäckte händelsen eller händelserna som ledde till detta klagomål.
10.2. Att lämna in ett klagomål i enlighet med artikel 10.1 leder ej till att kundens skyldighet att betala för den överenskomna kompensationen upphävs.
10.3. Gociety Solutions anstränger sig för att besvara alla klagomål inom fjorton (14) dagar från mottagandet av klagomålet.
10.4. Om kunden har meddelat Gociety Solutions ett legitimt klagomål om ett fel i produkten, inom en rimlig tid, och garantiperioden inte passerats, kommer Gociety Solutions att reparera eller byta ut produkten utan kostnad.
10.5. Garantiperioden för GoLiveClip, med undantag för batteriet, varar i ett (1) år, med början från inköpsdagen. Garantitiden för batteriet varar i sex (6) månader från inköpsdagen.
10.6. Produkten, liksom GoLivePhone och GoLiveAssist applikationerna, uppfyller de specifikationer som anges i produktens broschyr och avsedda användningsområden. Dessa specifikationer finns också på Gociety Solutions webbplats.

11. Ansvar och skadeersättning
11.1. Gociety Solutions ansvar för skador som orsakats av användning av produkten och tjänsterna, och som är begränsade till direkta skador. Gociety Solutions kommer att gottgöra kunden för detta.
11.2. Gociety Solutions är aldrig ansvariga för indirekta skador, inklusive följdskador, utebliven vinst och missade besparingar.
11.3. Gociety Solutions ansvar (inklusive skyldigheten till gottgörelse) är begränsat till det högsta belopp som betalas till Gociety Solutions av försäkringsbolaget, exklusive skador som orsakats av medveten vårdslöshet eller kundens avsikt.
11.4. Kunden är ansvarig och kommer att gottgöra Gociety Solutions för eventuella skador, (tredje parts) anspråk, ansvar eller kostnader (inklusive skäliga kostnader för rättshjälp), som orsakas av:
a) oriktig eller ofullständig information som tillhandahållits av eller för kundens räkning;
b) alla andra brister i fråga om kundens efterlevnad av sina skyldigheter som anges i lag, dessa allmänna villkor eller avtalet;
c) omständigheter som inte rimligen kan hänföras till Gociety Solutions.
11.5. Ingen av parterna är ansvarig för skador, förluster eller andra kostnader som följer av försening, störning, begränsning eller underlåtenhet att genomföra avtalet eller någon skyldighet gentemot den andra parten, om dessa orsakas av omständigheter som skäligen faller utanför den partens makt. I händelse av detta kommer den part som lider av dessa omständigheter omedelbart att underrätta den andra parten skriftligen och ange omständigheterna samt hur de stör genomförandet av avtalet. Den part som inte lider av omständigheter utanför deras kontroll har rätt att omedelbart säga upp avtalet om det planerade avtalet har pågått i minst tre (3) månader.
11.6. uteslutandet och ansvarsbegränsningen som anges ovan gäller inte inom den garantiperiod som erbjuds av Gociety Solutions enligt artikel 10.4. eller om lagen förhindrar detta, vilket är fallet med det produktansvar som anges i svensk lagstiftning.

12. Övrigt
12.1. Parterna kan kommunicera med varandra via e-post. Parterna erkänner riskerna kring epostkommunikation, såsom förvrängning, fördröjning, avlyssning och manipulering av e-postmeddelanden och eventuell förekomst av datavirus. Parterna förklarar härmed att de inte kommer att hålla den andra parten ansvarig för skador som orsakats av användning av epostkommunikation. Detta gäller även användningen av elektronisk kommunikation, oavsett form, mellan parterna och tredje part.
12.2. Om någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor förklaras ogiltig, kommer detta inte att påverka legitimiteten i de andra bestämmelserna i dessa villkor. En ogiltig bestämmelse kommer att ersättas av en giltig bestämmelse. Tolkningen av denna ersättande bestämmelse måste vara så nära den ursprungliga bestämmelsens avsikt som möjligt.
12.3. Artiklarna 5.3 och 5.4 i dessa allmänna villkor gäller till och med fem (5) år efter det att avtalet har upphört att gälla. Artiklarna 9, 11 och 13 är i kraft på obestämd tid, och artikel 10 gäller under den tid som anges i den. Dessutom kommer alla andra bestämmelser som behövs för att tolka och genomföra rättigheter och skyldigheter för parterna enligt avtalet att förbli i kraft, i den mån de är nödvändiga för att avtalet skall kunna genomföras fullt ut.
12.4. I händelse av motsägelser mellan dessa allmänna villkor och andra överenskommelser mellan kunden och Gociety Solutions, kommer de bestämmelser som anges i dessa specifika avtal att gälla.
12.5. Dessa allmänna villkor kan endast justeras skriftligen.

13. Tillämplig lag och oenighet
13.1. Dessa allmänna villkor, andra avtal mellan kunden och Gociety Solutions samt erbjudanden som gjorts av Gociety Solutions, regleras enbart av nederländska lagar.
13.2. Eventuella oenigheter som uppstår ur eller i samband med dessa allmänna villkor eller andra överenskommelser mellan kunden och Gociety Solutions, och som inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse inom skälig tid, kommer att avgöras av en behörig domare i Amsterdam.

14. Lokaliseringsvillkor
14.1. Dessa allmänna villkor är registrerade på Nederländska Handelskammarens Handelsregister. De allmänna villkoren kan också laddas ner på Gociety Solutions hemsida.